انواع بلیطکنسرت

کنسرت نوع بلیط شرح بلیط قیمت واحد قیمت ظرفیت کل ظرفیت خالی
قدیمی کنسرت بزرگ استاد معین VVIP X 200 US D 298 0
قدیمی کنسرت بزرگ استاد معین VIP V 120 US D 641 0
قدیمی کنسرت بزرگ استاد معین ECONOMY E 80 US D 880 4
قدیمی کنسرت بزرگ استاد معین BALCONY B 50 US D 677 0